2012 -Tartes

Les pâtons

SAM_0496

SAM_0496

SAM_0497

SAM_0497

SAM_0498

SAM_0498

SAM_0499

SAM_0499

SAM_0500

SAM_0500